» Aktuality » Športová diplomacia ako možná budúca súčasť Stratégie pre medzinárodné vzťahy EÚ

Športová diplomacia ako možná budúca súčasť Stratégie pre medzinárodné vzťahy EÚ

30.06.2016
Športová diplomacia ako možná budúca súčasť Stratégie pre medzinárodné vzťahy EÚ
     Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport T. Navracsics si včera vypočul hlavné odporúčania i záverečné správy dvoch skupín, ktoré pred rokom založil na podporu športu.
     Skupine na vysokej úrovni pre športovú diplomaciu predsedal bývalý prezident Maďarskej republiky a olympijský medailista Pál Schmitt. Skupine na vysokej úrovni pre miestny šport spolupredsedali Sir Graham Watson a Niels Nygaard.
     „Obe správy predstavujú dôležité prvky politiky športu na úrovni EÚ“, povedal počas zasadania komisár Navracsics a dodal, že športová diplomacia je taktiež dôležitá súčasť Stratégie pre medzinárodné vzťahy EÚ. Komisár zároveň vyzdvihol úlohu športu na miestnej úrovni potrebnú pre rozvoj zručností. 
     Podujatia sa zúčastnilo aj predsednícke trio Holandsko, Slovensko a Malta.  Slovenská delegácia pri tejto príležitosti predstavila priority a program slovenského predsedníctva v oblasti športu.
     Ivan Hromada, vedúci oddelenia školstva, vedy a výskumu na Stálom zastúpení, pri prezentácii priorít: „Som rád, že tému športovej diplomacie, ktorej sa budeme venovať aj počas slovenského predsedníctva privítali prítomní experti aj komisár Navracsics. Nielen ja vnímam, že medzi ambíciou SK PRES „zvýšiť jednotu, súdržnosť a odolnosť únie voči vonkajším i vnútorným výzvam a posilniť dôveru občanov v európsky projekt“ so športom je úzky vzťah. Nakoľko šport je o ľuďoch a o spoločných hodnotách, ale hlavne pre ľudí.“
     Správa o športovej diplomacii opisuje významný potenciál športu pri pomoci EÚ dosahovať ciele zahraničnej politiky, pri presadzovaní európskych hodnôt prostredníctvom významných športových podujatí a pri vytváraní európskej dimenzie športu. Správa tiež odporúča vytvoriť pracovnú skupinu expertov pre športovú diplomaciu.
     Správa o miestnom športe priniesla odporúčania v oblastiach, kde miestny šport môže prispieť európskej spoločnosti, akými sú napríklad zdravie, sociálna inklúzia, neformálne vzdelávanie a rozvoj zručností, dobrovoľníctvo, hospodársky rozvoj, udržateľné financovanie, urbanizmus a infraštruktúra. Aj táto skupina odporúča zostaviť pracovnú skupinu za účelom monitorovania rozvoja miestneho športu v Európe.
 
Správa o športovej diplomacii je k dispozícii na: http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/hlg-sport-diplomacy-final_en.pdf.
Správu o grassroots sport nájdete na:  http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/hlg-grassroots-final_en.pdf.