» Šport a zdravie

Šport a zdravie

UPOZORNENIE: Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nižšie uvedené informácie preto už nie sú aktuálne. V krátkom čase zverejníme informácie v súlade s novou legislatívou.

     Sekcia štátnej starostlivosti o šport má v kompetencii športovanie detí, žiakov a študentov mimo vyučovania. V súlade s § 15 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) podporuje športové súťaže žiakov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl a rozvojové projekty v danej oblasti. Pri plnení úloh štátnej politiky v športe v oblasti školského športu spolupracuje s mimovládnymi športovými organizáciami, krajskými školskými úradmi, základnými, strednými, vysokými školami, školskými zariadeniami, samosprávnymi krajmi, obcami a inými právnickými osobami.

Aktualizácia programu športových súťaží žiakov pre školský rok 2012/2013

V súlade s Plánom hlavných úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“)  sekcia štátnej starostlivosti o šport predložila na rokovanie porady vedenia ministerstva 9. júla 2012 návrh  aktualizácie športových súťaží žiakov pre školský rok 2012/2013.

Na príprave materiálu sa podieľali členovia Celoštátnej komisie športových súťaží žiakov a zainteresované subjekty, ktoré svojimi pripomienkami a návrhmi prispeli ku skvalitneniu materiálu. Materiál bol okrem vnútorného pripomienkového konania v rámci ministerstva zaslaný na pripomienky krajským školským úradom, vybraným národným športovým zväzom, Slovenskej asociácii športu na školách, Slovenskému olympijskému výboru, Slovenskému paralympijskému výboru, úradom samosprávnych krajov, Združeniu miest a obcí Slovenska a vybraným učiteľom z praxe.

K príprave materiálu sa uskutočnilo rokovanie zo Slovenskou asociáciou športu na školách (ďalej len „SAŠŠ“), viaceré zásadné pripomienky SAŠŠ boli do materiálu zapracované. Nebola akceptovaná požiadavka SAŠŠ administrovať internetovú stránku www.skolskysport.sk , nakoľko táto je vo vlastníctve štátu (administruje ju a vlastní Národné športové centrum) a bude slúžiť všetkým subjektom, ktoré sa budú podieľať na realizácii športových súťaží žiakov vyhlasovaných ministerstvom.

Ďalej bola akceptovaná požiadavka Slovenského futbalového zväzu byť spoluvyhlasovateľom súťaže v minifutbale žiakov a žiačok základných škôl a v malom futbale žiakov a žiačok základných škôl pod názvom „Školský pohár SFZ“, vzhľadom na kompetencie športového zväzu v súlade so zákonom č. 300/2008 Z. z. (§8 – viď. príloha 5 materiálu).

Materiál obsahuje informáciu o plnení programu súťaží, ktorý bol schválený gremiálnou poradou ministra 26.5.2010. Ďalej materiál obsahuje hlavné problémy v problematike športových súťaží žiakov, návrhy na riešenie, návrh na aktualizáciu športových súťaží pre školský rok 2012/2013, financovanie športových súťaží a návrh opatrení. Súčasťou materiálu je päť príloh: príloha 1 – zoznam celoštátnych športových súťaží žiakov pre školský rok 2012/2013, príloha 2 – prehľad škôl prihlásených do športových súťaží prostredníctvom portálu v šk. roku 2011/2012, príloha 3 – návrh na zloženie novej celoštátnej komisie športových súťaží, príloha 4 – kompetencie subjektov v športových súťažiach žiakov 2012/2013, príloha 5 – analýza právneho stavu v oblasti športových súťaží žiakov.