» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Spolupráca v oblasti mládeže s krajinami Východného partnerstva – priorita slovenského predsedníctva vo V4

Spolupráca v oblasti mládeže s krajinami Východného partnerstva – priorita slovenského predsedníctva vo V4

08.07.2014
Spolupráca v oblasti mládeže s krajinami Východného partnerstva – priorita  slovenského predsedníctva vo V4
V dňoch 1. - 3. júla 2014 sa konala  v Tbilisi, v Gruzínskej republike,  konferencia krajín Východného partnerstva (ďalej EaP) v oblasti mládeže, pod názvom „Podpora spolupráce v oblasti mládeže“, ktorá sa niesla v duchu práve podpísanej prístupovej zmluvy medzi EÚ a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.

Na konferenciu boli prizvaní vrcholoví predstavitelia ministerstiev mládeže krajín EaP,  zástupcovia Európskej komisie za oblasť mládeže a česť zúčastniť sa mali aj krajiny skupiny V4, ktoré reprezentovali zástupcovia z odboru mládeže  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže. Slovensko sa zúčastnilo konferencia ako krajina, ktorá  od júla 2014 do júla 2015 predsedá krajinám V4.

Od roku 2009 krajiny Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina sú účastníkmi programu EÚ pod názvom „Východné partnerstvo“,
cez ktorý krajiny EÚ poskytujú krajinám EaP podporu demokratickým a trhovým reformám ako aj politickej  a ekonomickej stabilite.
Platforma krajín EaP poskytuje priestor na výmenu skúseností, informácií v rámci štyroch oblastí (1. Demokracia  a správne riadenie a stabilita; 2. Ekonomická integrácia a konvergencia s politikami EÚ; 3. Energetická bezpečnosť a 4. Kontakty medzi občanmi) a pomáha približovať krajiny EaP  bližšie k Európskej únii.

Konferencia sa konala v rámci štvrtej oblasti s cieľom podporovať medzisektorovú spoluprácu aktérov pracujúcich v oblasti politiky mládeže, podeliť sa o  informácie  a príklady dobrej praxe, informovať o programe EÚ Erasmus+, ako aj zvýšiť informovanosť o procesoch prebiehajúcich v rámce spolupráce s krajinami V4.
Všetky krajiny EaP predstavili svoj koncept politiky mládeže, v diskusii sa ďalej vyjadrovali k možnostiam spolupráce v rámci existujúcich programov s EÚ, ako aj na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni medzi krajinami Východného partnerstva a iných zoskupení.

Riaditeľka odboru mládeže MŠVVaŠ SR, Mgr. Eva Masárová predstavila vo svojej prezentácii históriu spolupráce medzi krajinami V4 a EaP v oblasti mládeže , ktorá sa začala písať pred štyrmi rokmi z iniciatívy Slovenska, ktoré vtedy predsedalo V4.
V priebehu nasledujúcich rokov účasť zástupcov krajín EaP na pravidelných zasadnutiach krajín V4 sa stala samozrejmosťou a v súčasnosti obidve zoskupenia pociťujú potrebu postaviť spoluprácu do budúcnosti na konkrétnom dokumente, ktorý by nastavil rámce spolupráce, systém  a priority, vyplývajúce z momentálnych potrieb mladých ľudí.
Slovenská republika v rámci svojho predsedníctva vo V4 pripraví v spolupráci  s ostatnými partnermi text dokumentu Memoranda o spolupráci medzi krajinami V4 a EaP v oblasti   mládeže, ktorý by mal byť prijatý počas predsedníctva vo V4 a ktorý bude napomáhať ďalšiemu rozvoju spolupráce medzi vládami a mládežníckou občianskou spoločnosťou v obidvoch zoskupeniach krajín.

V priebehu konferencie sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie na  Ministerstve  športu a mládeže Gruzínskej republiky, na ktorom boli prerokované oblasti bilaterálnej spolupráce, najmä s dôrazom na uznávanie výsledkov práce s mládežou a postavenie pracovníka s mládežou, ako aj práca na zákone o mládeži. Gruzínsko bude zároveň úzko spolupracovať so Slovenskom na príprave Memoranda a následne akčných plánoch, ktoré prinesú konkrétne aktivity a iniciatívy medzi všetkými zúčastnenými krajinami.

Report EaC Conference 
 
Konfera_panel    Konfera_panel