» Regionálne školstvo » Financovanie » Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) môže prideliť ministerstvo školstva z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov len zriaďovateľovi základnej školy podľa osobitného predpisu (§ 107 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní).
Podľa tohto predpisu sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie.
 
Príspevok sa poskytuje základným školám len na žiakov, ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení  v bežnej triede základnej školy.
 
Účel použitia príspevku je uvedený v § 107 ods. 4 zákona č.245/2008 Z.z.. Príspevok sa podľa tohto paragrafu poskytuje na úhradu nákladov na:
a) mzdu alebo plat asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 tohto zákona (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka).
d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
 
Zriaďovateľ verejnej ZŠ, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo SZP, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na mzdy, platy a poistné asistentov učiteľa pre žiakov zo SZP.
 
Výšku príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle (§107 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).