» Aktuality » Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami

17.04.2015
Slovensko má unikátny systém poradenstva pre žiakov so špeciálnymi potrebami
      Revolučná digitálna technológia umožní prvýkrát v histórii poradenského systému na Slovensku  online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
     Skráti sa tak diagnostický proces a odborníci ušetria čas pri identifikácií problémových žiakov. Zároveň budú mať priestor na dôkladnejšie poradenstvo a odstraňovanie porúch u detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Podobný systém je úplnou novinkou aj v rámci EÚ.
     Digitálny poradenský systém už prešiel testovacou fázou. Prihlásilo sa do neho 1 900 odborníkov, z toho 1 300 výchovných poradcov v ZŠ, 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov, ktorí sú už zaškolení a v týchto dňoch robia testy prvým žiakom. Diagnostikovať môžu iba dieťa, ktorého rodič  podpíše  Informovaný súhlas s vyšetrením a so spracúvaním osobných údajov žiakov. Dodnes prejavilo takýto záujem 3 733 rodičov.
     Prvá časť KOMPOSYT-u je prístupná širokej verejnosti. Rodičia, učitelia či žiaci základných škôl z nej môžu čerpať informácie z oblasti porúch učenia, správania sa a iných sociálno-patologických javov v rodine a či v škole. Dostanú aj odpovede na otázky správnej voľby povolania. Informácie pomôžu predchádzať problémom najmä s poruchami správania sa a učenia a nasmerujú v hľadaní odbornej pomoci.
      Do druhej časti KOMPOSYT-u majú prístup iba odborníci - psychológovia, špeciálni pedagógovia či výchovní poradcovia. Dostanú online prístup k testom a metodikám, ktoré bude systém zachytávať a vyhodnocovať aj z dlhodobého hľadiska. Systém umožní archivovať výsledky diagnostík a vytvárať aktualizované normy k využívaným testom. Vďaka rýchlej identifikácii problémových žiakov sa môže nastaviť efektívny model včasnej prevencie.
     Digitalizáciu poradenského procesu pripravoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s podporou MŠVVaŠ SR a štrukturálnych fondov EÚ takmer tri roky. Implementuje ho v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.