» Aktuality » Skvalitňujeme poradenstvo pre deti so špeciálnymi potrebami

Skvalitňujeme poradenstvo pre deti so špeciálnymi potrebami

14.03.2013
     Zlepšiť včasnú starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude možné vďaka finančným prostriedkom poskytnutým z ministerstva školstva v rámci rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo.
     Cieľom spomínaného projektu je skvalitnenie práce školských psychológov, výchovných poradcov, liečebných a sociálnych pedagógov v školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach a to prostredníctvom metodickej pomoci. Poskytovať by im ju mali centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj centrá špeciálnopedagogického poradenstva, vrátane materiálno-technického vybavenia. Ambíciou projektu je taktiež zlepšiť kariérne a výchovné poradenstvo v školách a školských zariadeniach. „Ide o ďalší projekt s jasnou a konkrétnou pomocou, ktorý pomôže deťom a uľahčí pedagogickú činnosť učiteľom,“ zdôrazňuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov je tento projekt atraktívny aj z hľadiska výšky finančnej spoluúčasti žiadateľov.
     Oprávneným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov môže byť len odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja, ktorý zriaďuje školské poradenské zariadenie. Školské zariadenia zašle vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a návrhom jeho finančného zabezpečenia príslušnému odboru školstva. Termín uzávierok žiadostí je 15. apríla 2013.
      Termín realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od 1. júna 2013 do 30. novembra 2013. Maximálna výška príspevku na jeho realizáciu je 8 500 eur, pričom pri financovaní je potrebná spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb najmenej 5 % z celkových nákladov.
     Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá vyhodnotí ich prínos pre odbornú poradenskú a metodickú činnosť, rozsah využitia, ako aj nápaditosť, originalitu a inovatívne prvky projektu.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra