» Aktuality » Školy si už overujú vstupné vedomosti žiakov elektronickým testovaním

Školy si už overujú vstupné vedomosti žiakov elektronickým testovaním

07.10.2016
Školy si už overujú vstupné vedomosti žiakov elektronickým testovaním
     Na začiatku nového školského roka majú základné a stredné školy možnosť využiť elektronické testovanie na overenie vstupných vedomostí svojich žiakov. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test ponúka základným a stredným školám vstupné a priebežné školské e-testy. E-testovania pomôžu učiteľom objektívnejšie zhodnotiť vedomostnú úroveň žiakov a v nadväznosti na to skvalitňovať vyučovacie hodiny a zvyšovať úroveň vedomostí a zručností žiakov.
     E-testovania budú prebiehať niekoľko týždňov, vo väčšom časovom rozpätí od konca septembra do polovice novembra tak, aby si školy zaradili testovanie do vyučovacieho procesu podľa vlastných potrieb a  možností.
     Tieto testovania pod názvom E-testovanie JESEŇ 2016 sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ, gymnázií aj stredných odborných škôl. V ponuke vstupných e-testov sú napríklad matematika pre piatakov, matematika pre siedmakov a ôsmakov zameraná na geometriu, pre ôsmakov je to zasa slovenský jazyk a literatúra. V ponuke e-testov si nájdu školy s vyučovacím jazykom maďarským matematiku a maďarský jazyk a literatúru. Pre stredné školy sú zasa sprístupnené vstupné e-testy z čítania s porozumením, z matematiky, ako aj testy z anglického a nemeckého jazyka na úrovniach  A2 a B1. Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským majú k dispozícii testy z čitateľskej gramotnosti a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Priebežné školské e-testovanie umožní všetkým zapojeným školám zhodnotiť a porovnať vedomosti a zručnosti žiakov najmä z matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti.
     Po ukončení každej testovacej etapy dostanú riaditelia škôl reporty s výsledkami žiakov ich školy, celkovú úspešnosť školy a porovnanie s úspešnosťou ostatných zapojených škôl v e-testovaní, čo môžu využiť aj pre autoevalváciu školy.
     NÚCEM spustil jesenné e-testovania od 21. septembra 2016. Do dnešného dňa si učitelia z približne 290 prihlásených škôl naplánovali e-testy pre viac než 30 000 žiakov. Na vstupné elektronické testovania môžu školy prihlasovať svojich žiakov do 19. októbra 2016 (základné školy) a do 21. októbra 2016 (stredné školy). Priebežné školské e-testovania budú sprístupnené až do 27. októbra 2016 (základné školy) a do 11. novembra 2016 (stredné školy).
 
     Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke: http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2016/.