» Aktuality » Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

30.10.2017
Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov
     Približne 529 000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR školám za úspechy ich žiakov na celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo olympiáde. Využiť ich môžu na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu. Ďalej tiež na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach alebo aj na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.
     „Teší ma množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia olympiád a ďalších súťaží, vrátane medzinárodných. Vysoký počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur. V minulom školskom roku bolo školám vyplatených 486 000 eur, a aktuálna suma teda predstavuje medziročný nárast na úrovni zhruba 43 000 eur.
     Za výsledky žiakov v uplynulom školskom roku získa finančné prostriedky celkovo 533 základných a stredných škôl. Z toho 43 škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov, 242 škôl spadá pod samosprávne kraje, zriaďovateľmi 184 škôl sú obce a v 64 prípadoch ide o súkromného či cirkevného zriaďovateľa.
     Vôbec najúspešnejšou školou je Športové gymnázium, Trieda SNP 54 v Banskej Bystrici patriace pod Banskobystrický samosprávny kraj. Za úspechy svojich žiakov dostala príspevok 12 400 eur.
       Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov získala najviac bodov, a tým aj najvyššiu finančnú odmenu, Spojená škola na Novohradskej 3 v Bratislave - ide o 10 760 eur.
     Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí získali najvyšší príspevok vo výške 2 600 eur hneď dve školy – ZŠ na Bernolákovej ul. 1061 vo Vranove nad Topľou a ZŠ s MŠ v obci Jarabina.   
     Spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov získalo najvyšší príspevok v sume 4 400 eur Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského v Košiciach.
     Kompletný prehľad škôl i zoznam oceňovaných súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov je zverejnený na internetovej stránke http://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.

Foto: zdroj TASR