» Aktuality » Školy dostanú knihy, hry a nosiče s didaktickým obsahom

Školy dostanú knihy, hry a nosiče s didaktickým obsahom

12.12.2014
Školy dostanú knihy, hry a nosiče s didaktickým obsahom
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na Didaktické pomôcky na CD a DVD nosičoch. Ide o jedno z posledných verejných obstarávaní pre národné projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov a detí z marginalizovaných rómskych komunít. Pomôcky, ktoré sú súčasťou obsahudidaktického balíčka, dostanú základné a materské školy zapojené do dvoch projektov.
     Verejné obstarávanie na didaktické pomôcky vyhlasuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci národných projektov Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II) a projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I). Ide o podlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou 96 777 eur bez DPH, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania dňa 16. decembra 2014.
     Dôvodom spojenia procesu verejného obstarávania pre oba projekty je skutočnosť, že pomôcky v didaktických balíčkoch spadajú pod rovnaký predmet obstarania z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní.
     Predmetom obstarávania sú CD a DVD nosiče, knihy, hry a iné pomôcky pre potreby 110 materských a 200 základných škôl na celom Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja. Výukové CD a DVD sú zamerané na všetky predmety výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane predmetov s umeleckým zameraním, cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín. Tieto pomôcky zefektívnia prácu učiteľa v rámci Celodenného výchovného systému a vzbudia väčší záujem detí o poznávanie a nadobúdanie vedomostí. Obstarávané pomôcky tiež budú zábavnou formou rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku.
     “Vzhľadom na nepodnetnosť domáceho prostredia detí z marginalizovaných rómskych komunít je potrebná stimulácia týchto rozvojových oblastí všetkými možnými prostriedkami, ktoré zabezpečia záujem detí a ich motiváciu k učeniu sa. Tieto didaktické pomôcky môžu byť súčasťou interaktívnych systémov, ktoré boli rovnako zahrnuté v didaktickom balíčku a v súčasnosti sú už v prostredí všetkých 110 materských škôl využívané,” dodáva Ivana Kirkov, manažérka projektu MRK II.
     Školy si obsah balíčkov mohli vybrať podľa vlastných potrieb a preferencií. Vybavenie základných a materských škôl nimi umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov a krúžkov ako aj podporiť implementáciu inkluzívneho modelu edukácie.
     Projekty sú financované z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ich Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.