» Aktuality » Škola využila eurofondy na prepojenie teórie s praxou

Škola využila eurofondy na prepojenie teórie s praxou

10.11.2015
Škola využila eurofondy na prepojenie teórie s praxou
     Jednou z tisícky subjektov, ktoré získali podporu z eurofondov v rámci operačného programu Vzdelávanie je Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 z Košíc. Pomoc až vo výške 443 794,14 EUR efektívne využíva pre projekt s názvom Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce.
     Mať intenzívny kontakt s praxou už počas štúdia a práca v teréne - to dnes rezonuje ako nevyhnutnosť pri uplatnení sa absolventov stredných škôl. 
      Inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej  v Košiciach s dôrazom na prepojenie so svetom práce bolo hlavným cieľom projektu. Škola si kládla za prioritu prepojenie teoretického vyučovania s praxou prostredníctvom stavebných a geodetických firiem pôsobiacich na trhu práce.
     Realizácia spoločného programu sa vydarila vďaka uzavretým dohodám o spolupráci s firmami zameranými na vykonávanie praktického cvičenia žiakov priamo na stavbách firiem. Žiaci sa zúčastnili praktického cvičenia priamo v podmienkach praxe, mali možnosť sledovať súčasné technologické postupy, používanie jednotlivých druhov stavebných materiálov, manažovanie systému riadenia výrobného procesu, čítanie výkresovej dokumentácie a zároveň aj získať požadované manuálne zručnosti. Študenti dostali priestor vidieť a zažiť celý chod realizácie stavebných diel.
     Rozsah spolupráce s firmami sa neorientoval len na staviteľstvo, ale aj na odbor geodézie, kartografie a katastra. Vybavenie pre túto oblasť vyučovacieho procesu je finančne veľmi náročné a preto spolupráca s  firmami s modernou technikou je naozaj skvelou formou kooperácie. Žiaci počas praxe pracovali priamo v teréne.
     Okrem praktickej časti projekt obsahoval aj aktivity zamerané na tvorbu učebných textov a inovovanie obsahu metód a foriem vyučovania. Túto časť škola taktiež realizovala v spolupráci s firmami.
     Navrhované zmeny šité pre potreby praxe projektový tím premietol do Školského vzdelávacieho programu. Pedagógovia určili metódy a formy, ktoré škola môže využívať v rámci svojho vybavenia. Aj tieto pomôcky boli predmetom inovácie s pomocou finančných prostriedkov projektu pre vybavenie IKT. Škola spolupracovala opäť nielen s odbornými firmami, ale aj so sektorom školstva, napr. s Technickou univerzitou Košice, Fakultou  baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a Stavebnou fakultou.
     Projekt Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce je ukážkou dobrej tímovej spolupráce a naviazaním vzdelávacieho procesu na skutočné potreby praxe. Výskumná agentúra podporila tento projekt nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu.