» Aktuality » Seminár o inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku

Seminár o inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku

17.10.2014
Seminár o inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku
     Splniť požiadavku občianskych práv a rovnosti prístupu ku vzdelávaniu všetkých žiakov bez rozdielu je niekedy veľmi náročné. Preto Štátny pedagogický ústav organizuje odborný seminár na tému: „Inkluzívne vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v základnej škole“, ktorý sa uskutoční dnes 17. októbra 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR  v Bratislave.
     Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením s intaktnými  rovesníkmi v bežných školách prinieslo zmenu vo filozofii vzdelávania, v legislatíve i v samotnom vzdelávaní. Hlavným cieľom sa stala požiadavka občianskych práv a rovnosti prístupu ku vzdelávaniu všetkých žiakov bez rozdielu. „Dosiahnuť tento cieľ je veľmi náročné. Väčšina učiteľov bežných škôl nie je dostatočne pripravená na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, a preto sa na žiadosť pedagogickej verejnosti Štátny pedagogický ústav rozhodol organizovať odborný seminár na tému Inkluzívne vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v základnej škole.“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Viliam Kratochvíl.
     Na seminár sa prihlásilo 170 účastníkov z radov riaditeľov škôl, školských špeciálnych pedagógov a pedagógov základných škôl z celého Slovenska, ktorí vzdelávajú žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hosťom seminára bude dr. Jana Grah, ktorá pracuje v Národnom ústave vzdelávania Slovinska a oboznámi účastníkov so systémom vzdelávania a príkladmi dobrej praxe pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v Slovinsku.
     Okrem toho sa účastníci oboznámia s platnou legislatívou, získajú informácie o stave školskej integrácie na Slovensku, oboznámia sa s možnosťami inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa jednotlivých druhov postihnutia a narušenia. Účastníci seminára tak získajú poznatky, ktoré im poslúžia na prehĺbenie vedomostí a zlepšenie praktických skúseností v  inkluzívnom vzdelávaní na základnej škole. 
     Seminár uvedie riaditeľ ŠPÚ Viliam Kratochvíl, Mária Tekelová z MŠVVaŠ SR oboznámi s platnou legislatívou a Jarmila Žaškovská zo Štátnej školskej inšpekcie bude informovať  o  stave  školskej integrácie na Slovensku.