Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuálne témy » RUP pre žiakov ZŠ s vývinovými poruchami učenia - VJ národnostnej menšiny

RUP pre žiakov ZŠ s vývinovými poruchami učenia - VJ národnostnej menšiny

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2017 pod číslom 2017-6170/18048:2-10I0 schválilo Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED1, ISCED 2 s platnosťou od 1. septembra 2017.