» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Rumunsko

Rumunsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu medzi vládou SR a vládou Rumunska
(Bratislava, 3. 3. 1994; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 132/1996 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v SR a v Rumunsku
(Bratislava, 28. 6. 1998; platí bez obmedzenia od 8. 4. 1999; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 236/1999 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 20013 - 2016
(Bratislava, 22. 7. 2013; platí 4 roky s možnosťou opätovného predĺženia o 1 ďalší rok)