» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v základných školách » Rozširovanie a udržanie kapacít základných škôl

Rozširovanie a udržanie kapacít základných škôl

     V rámci zabezpečenia rovnakého prístupu k vzdelávaniu sa prejavil dlhodobo neriešený problém, t. j. nedostatočné priestorové kapacity v základných školách pre žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky, napr. vplyvom demografického nárastu populácie, vypovedania školského obvodu. Ďalšími dôvodmi sú: potreba výstavby škôl tam, kde prebieha vysoká miera urbanizácie alebo dvojzmenná prevádzka. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) prideliť na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti riešenia.
     Preto vláda Slovenskej republiky v spolupráci s MŠVVaŠ SR alokovala finančné prostriedky vo výške cca 7 mil. € na tento účel. Pilotným rokom začiatku tejto aktivity bol rok 2013, kedy bolo alokovaných 1 mil. € do piatich obcí v Prešovskom kraji, kde vzniklo 40 nových tried. Následne sa pokračovalo aj v roku 2014, kde sa prerozdelila suma 3 mil. € do Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, a tým vzniklo 101 nových tried. V roku 2015 vyčlenila vláda Slovenskej republiky v rámci druhého sociálneho balíčka finančné prostriedky v sume 3 mil. € do oblastí Bratislavského, Prešovského a Košického kraja, čím sa podporil vznik 112 tried.
     Celkovo môžeme konštatovať, že v rokoch 2013 – 2016 podporila vláda SR rozšírenie kapacít ZŠ formou výstavby, prístavby, nadstavby, modernizácie a rekonštrukcie školského objektu škôl v hodnote cca 7 mil. €. Takto vzniklo 253 nových tried pre cca 6 325 žiakov.
     Nižšie uvedená mapa Vám umožní rýchlu orientáciu a prehľad o spôsobe rozšírenia a udržania kapacít základných škôl v rámci Slovenskej republiky.Vysvetlivky

cervena
Červená farba sú zaznamenané lokality výstavby, nadstavby, prístavby a rekonštrukcie škôl prevažne formou modulového typu od roku 2013 až po rok 2016, kde ešte prebiehajú realizačné práce.

zlta
Žltá farba
znázorňuje lokality, kde je už investičná aktivita ukončená a základná škola je v prevádzke.

modra
Modrá farba znázorňuje výstavbu základných škôl na základe prijatého akčného plánu v zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov.