Rozpis príspevku na ŠvP na rok 2018

Na webovej stránke ministerstva bol zverejnený návrh príspevku na ŠvP na rok 2018 pre zriaďovateľov a jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov na jednotlivé školy bol urobený na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia ŠvP v roku 2018  (údaje z Eduzberu  2017) a prijatej metodiky ministerstva.

Príspevok na jedného žiaka bol stanovený na 100 €. Pre školy z najmenej rozvinutých okresov (podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je príspevok stanovený na 150 €.

Formulár na zúčtovanie príspevku budú vypĺňať len školy, ktoré nevyčerpajú finančné prostriedky v plnej výške. V prípade, že škola nezrealizuje aktivitu a zúčtovanie finančných prostriedkov do 30. 6. 2018 zriaďovateľ je povinný oznámiť  OÚ odboru školstva v sídle kraja, že aktivitu zrealizuje do konca kalendárneho roka 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku