» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2018

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2018

V roku 2018 sa predpokladajú rozvojové projekty v týchto oblastiach a v tejto výške:


 Oblasť podľa § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na rozvojový projekt v eurách
 Enviroprojekt 50 000
 Zavádzanie grafických systémov do vyučovacieho procesu stredných
 odborných škôl
30 000
 Debarierizácia 300 000
 Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 73 000
 Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 30 000
 Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických  
 zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti
44 000
 I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika 20 000
 Zdravý životný štýl a Zdravie na tanieri 197 500


V rokoch 2019 a 2020 sa plánujú výdavky v rovnakej výške.