» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2017

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2017

 
V roku 2017 sa predpokladajú rozvojové projekty v týchto oblastiach a v tejto výške:

Oblasť podľa § 4d zákona č. 597/2003 Z. z.
Objem finančných prostriedkov vyčlenený na rozvojový projekt
v eurách
Enviroprojekt 50 000
Zavádzanie grafických systémov do vyučovacieho procesu stredných odborných škôl 40 000
Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 20 500
Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenia telocvične 9 900 000
Zdravie a bezpečnosť v školách 35 000
Protidrogová prevencia 32 000
Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 49 000
Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 37 500
Debarierizácia 300 000
 
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 65 500
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti 44 000
Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 28 000

V rokoch 2018 a 2019 sa plánujú výdavky v rovnakej výške.