» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2018

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2018

V roku 2018 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:


blasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách
 Obnova výchovy a vzdelávania 63 200
 Podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží
 pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
59 200
 Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl
 a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl
 a školských zariadení
200 000
 Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej
 výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských
 dopravných ihriskách
150 000
 Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
 a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
 novej telocvične a vybavenia telocvične
9 000 000
 Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií
 podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov k učebným odborom
 a študijným odborom stredných odborných škôl, ku ktorým majú vecnú
 pôsobnosť
987 062

V rokoch 2019 a 2020 sa plánujú výdavky v rovnakej výške.