» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2017

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2017

 V roku 2017 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:
 

Oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie
v eurách
Obnova výchovy  a vzdelávania 57 360
Podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení 57 200
Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení 200 000
Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách 150 000
Zdravý životný štýl a Zdravie na tanieri 100 000
Podpora aktvít zameraných na výmenu názorov o smerovaní slovenského školstva v 21. storočí širokou komunitou rodičov, učiteľov, inetelektuálnej elity a širokej verejnosti 15 000
Rozvoj výchovy a vzdelávania detí a žiakov s hluchoslepotou 3 300
Podpora prevencie extrémizmu spojená s návštevou múzeí a pamätných miest holokaustu 10 000
Podpora obnovy výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní 200 000
Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov k učebným odborom a študijným odborom stredných odborných škôl, ku ktorým majú vecnú pôsobnosť 987 062
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov  v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách 20 000
 
V rokoch 2018 a 2019 sa plánujú výdavky v rovnakej výške.