» Aktuality » Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť: Slovenská a česká regionálna akadémia odštartovala prvé školské projekty

Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť: Slovenská a česká regionálna akadémia odštartovala prvé školské projekty

29.12.2016
Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť: Slovenská a česká regionálna akadémia odštartovala prvé školské projekty
     Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu pod názvom „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých  „Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť“ sa uskutočnila 2. – 6. novembra 2016 v Šamoríne v gescii Štátneho pedagogického ústavu, Európskeho Wergeland Centra a Nadácie otvorenej spoločnosti.
     Akadémie sa zúčastnilo 8 slovenských základných škôl a 2 české základné školy. Slovensko zastupovali okresy z Bratislavského, Žilinského, Prešovského, Košického a Trnavského samosprávneho kraja, Českú republiku školy zo Stredočeského a Moravskosliezskeho kraja.
     Program akadémie bol venovaný základným konceptom vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, akými sú napríklad rôznorodosť, rovnosť, diverzita, demokracia a participácia. Jednotlivé aspekty a problémy boli predstavené predovšetkým formou zážitkového učenia, ktorého cieľom nie je len automatický prenos do vyučovania, ale i vnútorná sebareflexia a porozumenie. Zúčastnené školy mohli diskutovať o tom, ako podporiť šance na dosiahnutie  rovnakého vzdelania pre všetkých žiakov, ako dosiahnuť priateľskú atmosféru v školách, ako diskutovať so žiakmi o kontroverzných témach a reagovať na xenofóbne postoje žiakov.
     Zastúpenie základných škôl z rôznych regiónov umožnilo účastníkom konfrontovať, porovnávať vlastné skúsenosti so skúsenosťami kolegov a vzájomne sa inšpirovať. Keďže v otázke rôznorodosti a uznania bola pozornosť venovaná viacerým sociálnym skupinám, svoj priestor pre budovanie rešpektu a vzájomného porozumenia medzi žiakmi našli aj tie školy, ktoré tento problém doteraz nepovažovali za významný.
     Školy, ktorých žiaci v prevažnej miere pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadviazali nové partnerstvá a nové nápady pre ďalšiu úspešnú prácu a podporu svojich žiakov.
     Cieľom regionálnej akadémie však nie je len poskytnutie nových informácií a učebných zdrojov v rámci vzdelávacej aktivity, ale aj podpora pri realizácii nových školských projektov počas implementačnej fázy, ktorá trvá od decembra 2016 do mája 2017.
     Základné školy sa pri formulovaní vlastných akčných plánov mohli zamerať na jednu alebo viaceré z nasledovných oblastí: sociálna inklúzia, diverzita a/alebo demokracia. Niektoré školy sa rozhodli zamerať svoju pozornosť podpore priateľského školského prostredia, iné podpore prijatia diverzity v mimoškolskom prostredí. Široké spektrum tém, ktorým sa školské projekty budú venovať, predstavujeme formou prehľadu akčných plánov. O výsledkoch jednotlivých projektov budeme informovať aj prostredníctvom webového sídla Štátneho pedagogického ústavu.
     Slovenská a česká regionálna akadémia je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.