» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Monitorovací výbor OP VaI » Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam

Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam

V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si nevyžadujú mimoriadne rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), môže predseda MV OP VaI požiadať členov, aby sa rozhodlo mimo rokovania MV OPVaI – rozhodovaním písomnou procedúrou per rollam. O rozhodovaní písomnou procedúrou per rollam vyhotoví sekretariát MV OP VaI zápisnicu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je uznesenie. Zápisnice sa zverejňujú na webovom sídle OP VaI. Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam upravuje článok 6 Rokovacieho poriadku MV OP VaI.