» Aktuality » Rokovania k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ pokračujú

Rokovania k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ pokračujú

12.04.2017
Rokovania k dokumentu „Učiace sa Slovensko“ pokračujú
     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bol predmetom dnešného rokovania okrúhleho stola ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Petra Plavčana a autorov dokumentu s niektorými významnými odborníkmi z oblasti školstva. Na stretnutí sa zúčastnili Miron Zelina, Ladislav Alberty, Emil Komárik, Amantius Akimjak a Ľubomír Pajtinka.
     Prítomní sa zhodli na tom, že reforma školstva je potrebná. Na stretnutí hovorili napríklad o potrebe prehodnotenia obsahu vzdelávania, ktoré by malo naučiť žiakov viac kriticky myslieť. Diskutovali taktiež o požiadavke objektivizovať hodnotenie žiakov, zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie tam, kde je to potrebné, ale otvorili aj otázku ďalšieho vzdelávania pedagógov.
     Minister Peter Plavčan v súvislosti s pripravovanou reformou školstva ocenil konštruktívnu diskusiu, ktorá prebieha v prostredí odbornej verejnosti. Zároveň informoval, že  materiál „Učiace sa Slovensko“ bude spracovaný pre verejnosť aj do jednoduchšej podoby – v prvej fáze pomocou vysvetľujúcich videí. Avizoval, že definitívny návrh dokumentu, ktorý bude predložený po zapracovaní pripomienok, bude potrebovať pravidelnú aktualizáciu s cieľom zapracovávať doň nové podnety a návrhy. Ako povedal: „Život a doba sa rýchlo menia a tomu musí zodpovedať aj obsah tohto významného dokumentu“.
     Obsahové znenie dokumentu ocenil aj známy odborník na školstvo Miron Zelina, podľa ktorého je dobrým východiskovým materiálom, potrebné však bude dopracovať materiál v niektorých jeho oblastiach. Pozornosť by sa mala podľa neho viac venovať osobnosti učiteľa, jeho vzdelaniu a motivácii, ale aj obsahu vzdelávania, teda tomu, čo učíme deti. V neposlednom rade bude potrebné pripraviť aj zmeny v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby deti zo znevýhodneného prostredia mohli dosahovať v škole uspokojivé výsledky.
    Stretnutia k „Učiacemu sa Slovensku“ budú pokračovať aj ďalej na rôznych úrovniach. Už uplynulú sobotu (8. apríla) bol tento dokument aj predmetom verejného prerokovania, na ktorom sa mohla odborná, ale aj široká verejnosť vyjadriť k návrhu dokumentu a zapojiť sa do diskusie s jeho autormi. Autori materiálu zároveň diskutujú o „Učiacom sa Slovensku“ aj na rôznych ďalších fórach samostatne. 
 
     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh dokumentu bude v najbližšom období dopracovávať.