» Aktuality » Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy

Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy

18.12.2014
Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) úspešne napreduje v plnení cieľov národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test). Od neskorej jesene je v prevádzke nový elektronický systém e-Test na testovanie žiakov zmluvných ZŠ a SŠ. Sú tak vytvorené základné podmienky na postupné zavádzanie elektronického testovania v slovenskom školstve.
     Významnou materiálnou podporou e-testovania na začiatku roka 2014 bolo účelné doplnenie 1800 počítačov do približne 400 ZŠ a SŠ (z celkového počtu 1660) s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov škôl zapojiť sa do elektronického testovania v rámci projektu.
     O procese prípravy komplexného elektronického testovacieho systému e-Test, jeho etapách a samotnom systéme NÚCEM informoval počas celého roka. „Elektronické prostredie poskytuje žiakom graficky a technicky oveľa pestrejšie a zaujímavejšie úlohy a testy ako je to v prípade papierovej formy. Pre dnešnú mládež, ktorá denne používa rôzne moderné technológie, tak prinášame atraktívnejšiu formu overovania vedomostí a zručností,“ povedala o nových možnostiach elektronických úloh riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.
     Do projektu je zapojených približne 1650 základných a stredných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Úlohy do elektronickej banky úloh na základe modernej metodiky pripravuje 610 aktívnych autorov – učiteľov, ktorých odborne vedie tím posudzovateľov (elektronicky ale aj na osobných stretnutiach v regionálnych kontaktných centrách), školiteľov (počas vzdelávacích stretnutí) a garantov (v telefonickej a elektronickej komunikácii). 
     Vytváraním úloh stovkami učiteľov z praxe NÚCEM zabezpečuje výraznejšiu pestrosť úloh a testov a ich väčšiu adresnosť. „Testy by tak mali viac odzrkadľovať témy, ktorým sa učitelia so žiakmi na hodinách venujú. Zároveň naši garanti dbajú, aby úlohy a testy boli v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,“ vysvetľuje riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.
     Neoddeliteľnou súčasťou projektu E-test je vzdelávanie autorov v tvorbe testovacích nástrojov (úloh a testov). Tohto roku v auguste v rámci Letnej školy napríklad učitelia získali popri prvých skúsenostiach s vytváraním úloh priamo v elektronickom prostredí aj širšie vedomosti o rôznych aspektoch problematiky čitateľskej gramotnosti vrátane tvorby moderných úloh z rôznych predmetov.„Tí učitelia, ktorí vytrvali v náročnom odbornom vzdelávaní a osvojili si moderné postupy, ktoré rozvíjajú kognitívne schopnosti a neobmedzujú sa len na pamäť žiaka, sa dnes už pozerajú inak na hodnotenie svojich žiakov ako aj na obsah testov či písomiek vo vyučovacom procese, ale aj na úlohy z medzinárodných meraní,“ konštatovala riaditeľka R. Kanovská a zdôraznila, že odborný rast pedagógov a podpora ich potenciálu je dôležitou súčasťou projektu.
     Svoju premiéru malo na jeseň 2014 testovanie už v novom implementovanom elektronickom testovacom systéme e-Test, ktorý dodávateľsky zabezpečuje IBM Slovensko s.r.o. Počas novembra NÚCEM ponúkol školám v novom elektronickom prostredí napr. test z pilotného Testovania 5, ktorý školy mohli využiť ako vstupný test z matematiky a vyučovacích jazykov (slovenčiny a maďarčiny) pre žiakov piateho ročníka.
     Počas tejto série školských testovaní pracovníci národného ústavu získali ďalšie skúsenosti s logistikou, personálnym a technickým zabezpečením e-testovania. Zároveň si žiaci overili vedomosti z viacerých vyučovacích predmetov.
     Celkovo bolo doposiaľ v systéme e-Test v roku 2014 vykonaných už viac než 101 700 elektronických testov, do ktorých sa zapojili žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ. Ďalšou pridanou hodnotou elektronického testovania je to, že poskytlo projektovému výskumnému tímu NÚCEM-u aj cenné informácie o sprievodných aspektoch vzdelávania, keď popri údajoch o úspešnosti žiakov v teste  získavali pomocou dotazníka od ich rodičov informácie o socioekonomickom a kultúrnom statuse rodiny.
     Celkovo sa v roku 2014 otestovalo prostredníctvom počítačov z rôznych predmetov už viac ako 39 600 žiakov z viac než 841 základných a stredných škôl. Ďalšie, aktuálne prebiehajúce, záťažové skúšky systému e-Test majú viesť k optimálnemu nastaveniu všetkých parametrov e-testovania na školách.
     Rok 2015 bude pre národný projekt, zapojené školy a dodávateľa systému e-Test veľmi dôležitý. Na cca 500 certifikačných základných a stredných školách totiž časť žiakov uprednostní elektronickú formu Maturity alebo Testovania 9 pred papierovou. Veľkou výhodou pre týchto žiakov bude i to, že sa dozvedia svoje neoficiálne výsledky testu (zo zatvorených úloh) okamžite po ukončení testovania.
     Budúci rok v novembri sa ukončí celý 33 mesiacov trvajúci národný projekt E-test, ktorého kľúčovým cieľom je postupné zavádzanie elektronického testovania do škôl. Zavŕši sa teda i tvorba úloh a testov naplnením elektronickej banky úloh a testov a učitelia zmluvných škôl z nej budú môcť čerpať úlohy, upravovať podľa vlastných požiadaviek a vytvárať vlastné testy. Na jeseň 2015 sa s výsledkami národného projektu, zisteniami a skúsenosťami projektový tím NÚCEM-u podelí aj s odbornou verejnosťou na konferencii s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Juraja Draxlera.