» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Rodič v systéme duálneho vzdelávania

Rodič v systéme duálneho vzdelávania

Manuál – ako pripraviť svoje dieťa na duálne vzdelávanie od 1. 9. 2018


P. č. Úloha Vykoná Termín
1. Konzultácia rodičov s výchovnými poradcami a vedením základnej školy o možnostiach dieťaťa študovať v technických odboroch vzdelávania rodič september
2. Navštíviť webové sídlo príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania a „certifikovaných“ pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania rodič / žiak október
3. Výber príslušného odboru vzdelávania rodič / žiak október - november
4. Nábor do systému duálneho vzdelávania a vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ,
škola
rodič / žiak
január - marec
4.1 Osloviť príslušnú strednú odbornú školu o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi rodič január
4.2 Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme rodič / žiak február
4.3 Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom, vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ marec
4.4 Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ rodič do 10. 4. 2018
5. Podanie prihlášky na strednú odbornú školu rodič / žiak do 20. 2. 2018 talentové
do 10. 4. 2018 ostatné
6. Prijímacie konanie žiak 25. 3 – 15. 4. 2018 talentové.
14. a 17. 5. 2018 ostatné.
19. 6. 2018 na nenaplnené miesta.
7. Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy rodič / žiak 06. – 08. 2018
8. Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom rodič / žiak do 31. 8. 2018
9. Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania žiak 3. 9. 2018