» Aktuality » Riešenia hľadali riaditelia centier spolu s VÚDPaPom

Riešenia hľadali riaditelia centier spolu s VÚDPaPom

06.07.2015
Riešenia hľadali riaditelia centier spolu s VÚDPaPom
     Nejednotnosť dokumentácie, diagnostických testov, absencia centrálneho metodického usmernenia – toto sú v súčasnosti najzávažnejšie problémy psychologického, pedagogického a výchovného poradenstva a prevencie.
     Zhodlo sa na tom viac ako 120 vedúcich zamestnancov štátnych aj súkromných poradenských zariadení na júnovom seminári Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).
     Rôzna úroveň diagnostických nástrojov, testov a metodík trápi pracovníkov slovenských poradenských centier. Problémom sú aj finančné a personálne poddimenzovanie v tejto oblasti. Počas odborného seminára sa účastníci venovali taktiež analýze stavu poradenských centier a procesom ich metodického riadenia. V následnej panelovej diskusii získali organizátori, ale aj zamestnanci centier predstavu o najaktuálnejších problémoch a hľadali spolu možnosti rozvoja spolupráce a vzájomnej podpory.
      Celoslovenský seminár riaditeľov Centier špeciálno-pedagogického poradenstva a Centier pedagogocko-psychologického poradenstva a prevencie realizoval 22. júna 2015 v Banskej Bystrici Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. Výstupy zo seminára budú predmetom rokovania vedenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších pracovných stretnutí na rezortnej úrovni.