» Aktuality » Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad konferenciou a projektom Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice

Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad konferenciou a projektom Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice

20.06.2017
Riaditeľ ŠPÚ prijal záštitu nad konferenciou a projektom Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal záštitu nad konferenciou a projektom didaktickej expozície Múzea mesta Bratislavy Oživené učebnice. Zámerom autorov a realizátorov projektu je prostredníctvom špeciálnej interaktívnej didaktickej expozície priniesť  nové poznatky žiakom, pedagógom a študentom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl, ktoré oživia vyučovanie v školách a prebudia záujem detí a mládeže o dejiny Bratislavy i Slovensko. 
     „Obsah a forma novej špeciálnej výstavnej expozície v Múzeu mesta Bratislavy poskytne cieľovej skupine nový pohľad vnímania na historický významné miesta a historické udalosti našich dejín.  Oživené učebnice s interaktívnymi pomôckami, kópiami predmetov a makiet, ktoré obraznou a zážitkovou formou vytvoria hravú históriu, majú za cieľ formovať vzťah ku kultúrnohistorickému dedičstvu Bratislavy s vplyvom na celé územie Slovenska  a tak prispieť k formovaniu kritického názoru na dejiny vo svojej podstate,“ uviedol po rokovaní so zástupcami Múzea mesta Bratislavy riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Expozícia Oživené učebnice je obsahovo zameraná na 5 historických tém vychádzajúcich z existujúcej koncepcie v oblasti múzejnej pedagogiky MMB „Všetko o múzeu“. V didaktickom zmysle nadväzuje na inovovaný štátny vzdelávací program v predmetoch Človek a spoločnosť a Človek a svet práce.
     Dôraz sa pritom  kladie na vrstvenie histórie prostredníctvom zvolenej metodológie , teda na pamäť miesta, hľadanie vlastnej identifikácie súčasníkov so skúmanou pamäťou miesta.
     Nezanedbateľným prínosom projektu je zintenzívnenie spolupráce múzea a školy, doplnenie a rozšírenie obsahu učebných vzdelávacích programov v rámci inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, pričom sa ráta s intenzívnejšou spoluprácou s etablovanými inštitúciami školstva, ako je napríklad ŠPÚ.
     Špeciálnu interaktívnu didaktickú expozíciu a zámer projektu Oživené učebnice predstavia jeho autori a realizátori 19. septembra 2017 na odbornej konferencii v Bratislave.