» Aktuality » Rezort školstva očakáva zodpovednosť a spravodlivosť

Rezort školstva očakáva zodpovednosť a spravodlivosť

19.12.2012
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s financovaním centier voľného času a školských klubov detí pripomína, že rezort vytvoril podmienky na to, aby bolo zabezpečené financovanie každého dieťaťa, ktoré chce tráviť voľný čas v týchto zariadeniach.
     Nakoľko financovanie centier voľného času a školských klubov je teraz, rovnako ako aj v minulosti, originálnou kompetenciou miest a obcí, rezort nemôže samosprávam prikázať, aby to dodržiavali. Vytvorili sme však dostatočné podmienky na to, aby financie patrili deťom a neslúžili na iné výdavkové potreby.
     Práve preto si samosprávy vo svojich mestských zákonoch, teda vo všeobecne záväzných nariadeniach, nastavujú pravidlá poskytovania týchto financií. Nakoľko na tvorbe všeobecne záväzných nariadení môže participovať široká verejnosť, apelujeme týmto na rodičov, aby sa aktívne zapojili do tvorby pravidiel, v rámci ktorých samosprávy určujú výšku dotácie na každé dieťa.
     Rezort školstva rovnako apeluje na samosprávy, aby pri schvaľovaní príslušného všeobecne záväzného nariadenia rešpektovali princípy zodpovednosti a spravodlivosti, čo znamená, že peniaze, ktoré dostávajú na každé dieťa s trvalým pobytom na území danej samosprávy a vo veku od 5 do 15 rokov, by mali v plnej výške adresne smerovať práve do toho zariadenia, v ktorom deti zmysluplne trávia svoj voľný čas.
     Ak obec či mesto nemá zriadené CVČ, môže si ho zriadiť, prípadne požiada iného zriaďovateľa o zriadenie elokovaného pracoviska na jej území, a následne uhradí náklady na záujmové vzdelávanie v tomto pracovisku.     
     Rezort školstva vytvoril finančné krytie pre všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov. Na ťahu sú teraz samosprávy, aby financie v plnej výške nasmerovali do zariadení, ktoré deti a mládež chcú navštevovať. Sme presvedčení, že optimálny model samosprávy dokážu nastaviť práve za aktívnej účasti rodičov, ktorí by mali využiť príležitosť spoluúčasti na tvorbe pravidiel financovania záujmového vzdelávania.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra