» Aktuality » Rezort školstva navštívila vysoká komisárka OBSE Astrid Thors

Rezort školstva navštívila vysoká komisárka OBSE Astrid Thors

17.05.2016
Rezort školstva navštívila vysoká komisárka OBSE Astrid Thors
    Štátny tajomník Peter Krajňák prijal na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vysokú komisárku pre národnostné menšiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Astrid Thors.
     Témou stretnutia bol aktuálny stav v oblasti vzdelávania národnostných menšín a plány nového vedenia rezortu v tejto oblasti. Osobitne sa komisárka zaujímala o problematiku avizovanej optimalizácie siete škôl s prihliadnutím na menšinové školstvo a hodinovú dotáciu materinských jazykov národnostných menšín v rámci inovovaných štátnych vzdelávacích programov.
     Peter Krajňák na rokovaní zdôraznil, že vzdelávanie národnostných menšín považuje ministerstvo školstva i celá vláda za jednu zo svojich priorít, čo sa odzrkadlilo aj v znení programového vyhlásenia vlády. Pani Astrid Thors informoval o pripravenej legislatívnej úprave, ktorá má za cieľ zachovať málotriedne školy s ročníkmi 1. - 4.
     Okrem toho oboznámil štátny tajomník zástupcov OBSE s ďalšími zamýšľanými krokmi rezortu na zlepšenie situácie vo vzdelávaní detí a žiakov z národnostných menšín, ktorými sú napríklad rozvoj zatiaľ slabo rozvinutého školstva pre rómsku menšinu či príprava koncepcie výučby rusínskeho jazyka.
     Obe strany sa na stretnutí dotkli aj otázky inkluzívneho vzdelávania a problematiky zaraďovania najmä rómskych žiakov do špeciálnych škôl. Peter Krajňák v tejto súvislosti spomenul pripravovaný projekt zameraný na vytipované regióny, na ktorom ministerstvo spolupracuje so splnomocnencami vlády i svojimi priamo riadenými organizáciami – Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, Metodicko-pedagogickým centrom a Štátnym pedagogickým ústavom. „Ako pilotný model v súčasnosti rozpracúvame okres Kežmarok, avšak chceme, aby inkluzívne vzdelávanie bolo prirodzenou súčasťou nášho školského systému“, uviedol štátny tajomník.