» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov

Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov

07.08.2015
Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov
    Hlavným cieľom revízie OP Výskum a vývoj je čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov alokovaných v rámci OP Výskum a vývoj a zabezpečenie zníženia rizika decommitmentu k 31. decembru 2015, ktorého dosiahnutie je možné prostredníctvom vnútornej realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami, ako aj aplikovať na národnej úrovni jednotnú metodiku vo vykazovaní core ukazovateľov vo všetkých operačných programoch vrátane horizontálnych priorít.

Oznamenie SEA_NavrhRevizieOPVaV

Priloha c 1_OPVaVv_28-05-2015

Priloha c 5_UkazovateleOPVaV_NavrhRevizie_2015

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o  strategickom dokumente „Revízia operačného programu Výskum a vývoj – realokácia finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými osami a aplikácia jednotnej metodiky vo vykazovaní CORE ukazovateľov“ je možné predkladať najneskôr do 22. 08. 2015 na adresu:
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
odbor pre Operačný program Výskum a vývoj
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
 
e-mail: jan.fabisik@minedu.sk
tel.: 02/5937 4555