» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie podpredsedu strany SMER - SD Dušana Čaploviča o pripravovanom projekte vzdelávania učiteľov telesnej výchovy

Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie podpredsedu strany SMER - SD Dušana Čaploviča o pripravovanom projekte vzdelávania učiteľov telesnej výchovy

01.03.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru zavádzajúce tvrdenia podpredsedu SMER-SD Dušana Čaploviča, ktoré publikoval na webovej stránke strany SMER-SD pod názvom Športové súpravy namiesto učebníc. Vo svojom stanovisku uvádza:
     „Namiesto toho, aby pán minister konečne začal riešiť katastrofálnu situáciu v školstve, rozhodol sa prekryť tento problém novými pomôckami či moderným oblečením a zaujímavými školeniami pre telocvikárov. Takýto účelový prístup riešenia problémov v školstve zásadne odmietam. Neuskutočňujú sa systémové zmeny aj v oblasti zabudnutého programu: Vráťme šport do našich škôl. A tak, v prebudenom čase pred voľbami, rezort školstva, vedy, výskumu a športu opäť experimentuje, cez cielene pripravený projekt z európskych zdrojov vo výške desaťtisíc euro. Predtým rezort zobral finančné zdroje Slovenskej asociácii športu na školách, ktorá dlhodobo kvalitne zabezpečovala športové súťaže a školské olympiády s obrovským prínosom k súťaživosti žiakov a študentov na Slovensku. Veď víťazi nás skvele reprezentovali na zahraničných podujatiach. Teraz, cez ministerstvo uskutočňovaný projekt, najmä v spolupráci s Národným športovým centrom, ide veľmi rýchlo organizovať zaujímavý biznis. Kto má byť tým odmeneným?"

Stanovisko MŠVVaŠ SR:
    
Hlavným cieľom národného projektu „Zážitková telesná výchova a motivácia žiakov k pohybovej aktivite" je rozvoj profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti podľa nového štátneho vzdelávacieho programu so zameraním na získavanie detí a mládeže k pravidelnej pohybovej aktivite. Rovnako je jeho zámerom viesť učiteľov k tomu, aby vedeli zaujať deti k pohybu a športovaniu aj inými, záživnejšími, spôsobmi než klasickým vyučovaním. 
     Uvedený projekt je Národným športovým centrom (NŠC) pripravovaný od júna 2011, pričom bola vytvorená odborná komisia, ktorej súčasťou sú zástupcovia FTVŠ UK v Bratislave (vedúci projektu po odbornej stránke), ministerstva školstva (sekcia štátnej starostlivosti o šport), Národného športového centra a zástupca športovej školy. V priebehu druhého polroka 2011 sa k nemu na Riadiacom orgáne (MŠVVaŠ SR) uskutočnili viaceré technické konzultácie s potenciálnym žiadateľom/prijímateľom - NŠC.
     Projekt sa v súčasnosti nachádza vo finálnom štádiu prípravy, avšak zatiaľ ešte nebolo zo strany Riadiaceho orgánu vyhlásené písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). Až po vyhlásení písomného vyzvania ministrom môže žiadateľ vypracovať a na Riadiaci orgán predložiť žiadosť o NFP, ktorá bude následne predmetom posudzovania a schvaľovania. Len v prípade, ak projekt úspešne prejde posudzovaním a bude schválený, bude môcť byť financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov.
    
Vzhľadom na to, že proces tzv. „konania o žiadosti" (t. j. kontroly, posudzovania a schvaľovania projektu) spravidla trvá v prípade národných projektov niekoľko mesiacov (dva až tri), nie je možné očakávať, že by sa realizácia projektu začala v najbližších týždňoch.