» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na nepravdivú informáciu odvysielanú v STV a SRo o prehodnocovaní kvalifikácie pedagógov - absolventov študijného odboru sociálna práca

Reakcia na nepravdivú informáciu odvysielanú v STV a SRo o prehodnocovaní kvalifikácie pedagógov - absolventov študijného odboru sociálna práca

25.02.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorá zaznela včera 24. februára 2011 vo vysielaní Správ STV a Rádiožurnálu Rozhlasovej stanice Slovensko v príspevkoch Učitelia: štát sa nespráva férovoUčitelia s ukončenou fakultou sociálnej práce padli do kategórie nekvalifikovaných. Podľa nej  „Ministerstvo školstva prehodnocuje kvalifikáciu posledný rok a podľa úradníkov sociálna práca nespĺňa predpoklady na výučbu".

     Táto informácia nie je pravdivá, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kvalifikáciu neprehodnocuje. Platné predpisy sa v tejto oblasti nezmenili. Študijný odbor sociálna práca nie je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na vyučovanie žiadneho predmetu v základných školách, a preto ani po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky nie je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na vyučovanie v špeciálnej základnej škole.
     Táto skutočnosť platila aj v období do 31. 10. 2009, kedy vstúpil do účinnosti zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon okrem toho jednoznačne hovorí, že "splnenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona", a teda tvrdenie uvedenej učiteľky, že zákon spôsobil pokles platových tried tejto skupiny učiteľov o tri platové triedy, sa nezakladá na pravde. Je preto pravdepodobné, že v minulosti zamestnávateľ pri zaradení do príslušnej platovej triedy postupoval v rozpore s právnymi predpismi.
     Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov upravuje osobitný právny predpis, ktorým je vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
     Podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky učiteľ, ktorý získal VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie všetkých predmetov na špeciálnych základných školách, t.j. základných školách pre deti s mentálnym postihnutím, iba v prípade, že absolvoval nielen doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na vysokej škole, ale absolvoval taktiež rozširujúce, resp. špecializačné kvalifikačné štúdium občianskej náuky alebo nejakého iného predmetu, ktorý sa vyučuje na základných školách. Na vyučovanie v základných školách pre intaktné (zdravé) deti spĺňa kvalifikačné predpoklady (po absolvovaní DPŠ), ale iba na vyučovanie toho predmetu, ktorý absolvoval formou rozširujúceho štúdia, resp. špecializačného kvalifikačného štúdia.