» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na nepravdivé a nepresné informácie zverejnené v denníku Sme o zápise detí do materských škôl

Reakcia na nepravdivé a nepresné informácie zverejnené v denníku Sme o zápise detí do materských škôl

08.03.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru viaceré nepravdivé a nepresné informácie, ktoré dňa 1. marca 2012 zverejnil denník Sme v článku „Pri zápise majú prednosť päťroční". 

     Autorka článku uviedla informáciu, že rodičia môžu zapisovať deti do materských škôl až do konca marca. Toto tvrdenie je nepresné, keďže podľa vyhlášky o materskej škole je zápis detí do materskej školy spravidla od 15. februára do 15. marca s tým, že podľa školského zákona môže byť dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie do materskej školy aj v priebehu školského roka.

     V tom istom článku bolo uverejnené nepravdivé tvrdenie, že podľa novely školského zákona mestá už nemusia žiadať o prijatie väčšieho počtu detí do tried Štátnu školskú inšpekciu, ale o výnimke rozhodne zriaďovateľ po súhlase Rady školy. Toto tvrdenie je nepravdivé, nakoľko podľa platného znenia školského zákona do 31. 8. 2012 môže dávať súhlas s vyšším počtom detí len Štátna školská inšpekcia.

     Ďalším nepravdivým tvrdením je, že o prijatí či neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ materskej školy do tridsiatich dní, keďže žiadny právny predpis neukladá riaditeľke materskej školy lehotu, dokedy musí rozhodnúť o prijatí dieťaťa do materskej školy (všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní sa vzťahuje len na rozhodovanie riaditeľky špeciálnej materskej školy zriadenej krajským školským úradom).

     Okrem toho autorka článku uviedla nepravdivé tvrdenie, že škôlka musí dieťa prijať. Podľa súčasného právneho stavu riaditeľka nie je povinná prijať dieťa do materskej školy, ale má možnosť prijať ho, pokiaľ jej to dovoľujú kapacitné možnosti.

     Nepravdivým je aj tvrdenie, že škôlky sú zo zákona povinné umiestniť v prvom rade päťročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Skutočnosť je taká, že deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky materská škola prijíma prednostne, nie povinne.

     Nepravdivé tvrdenie bolo uverejnené aj v prípade vyššieho počtu prihlásených detí, keď zákon neustanovuje povinnosť prednostne prijímať deti, ktoré majú trvalé bydlisko na území mesta či obce. Takúto podmienku materská škola nesmie stanoviť, pretože je diskriminačná a v rozpore s princípom výchovy a vzdelávania. Materské školy môžu nanajvýš v ostatných podmienkach ustanoviť, že v prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do materskej školy, vzhľadom na kapacitné možnosti materskej školy, uprednostnia deti s trvalým bydliskom na území danej obce, mesta.

     Ďalším nepravdivým tvrdením autorky článku bol odsek o poplatkoch: - Za čo sa v škôlke platí (mesačný poplatok: 12,99 eura), nakoľko podľa právneho stavu platného od 1. 1. 2012 už nie je stanovená výška príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou. Iba v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy je v zmysle § 28 ods. 4 školského zákona (už od 1. 9. 2008) stanovené, že rodič na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva mesačne na jedno dieťa sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa.

     Autorka článku zároveň uviedla neúplné informácie o tom, za ktoré dieťa sa nemusí v materskej škole platiť. Okrem uvedených prípadov ide aj o dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. V prípadoch, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku, ale iba vtedy, ak tak zriaďovateľ rozhodol vo všeobecne záväznom nariadení. V prípade, že tak nerozhodol, platí rodič plnú sumu.

     Nepravdivým je aj tvrdenie o novinke, že do kategórie predškolákov, za ktorých uhrádza poplatok štát, sa môže presunúť dieťa, ktoré je predčasne zaškolené a splní test školskej zrelosti a rodič predloží rozhodnutie o jeho prijatí do základnej školy. Pravdou je, že zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. Takéto dieťa sa ale pre školský rok 2011/2012 do výkazu Škol (MŠ SR) 40 - 01 neuviedlo ako dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, nakoľko nedovŕšilo vek piatich rokov najneskôr 31. augusta 2011. Na takéto dieťa sa neposkytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

     Nepresné sú taktiež tvrdenia, že rodič sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky odvolať a musí tak urobiť písomne do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Ak riaditeľka školy nezmení rozhodnutie, odstúpi do dvoch pracovných dní odvolanie s príslušnou dokumentáciou zriaďovateľovi. O odvolaní rozhodne starosta obce do 30 dní od podania. Toto tvrdenie sa totiž vzťahuje len na rozhodnutie, ktoré vydal riaditeľ materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy. Rodič, ktorému neprijali dieťa do materskej školy zriadenej obcou, prípadne do súkromnej alebo cirkevnej materskej školy, môže podať riaditeľovi žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.