» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na blog Chcete peniaze na podnikanie ? Choďte za Jurzycom! uverejnenom na www.blog.sme.sk

Reakcia na blog Chcete peniaze na podnikanie ? Choďte za Jurzycom! uverejnenom na www.blog.sme.sk

29.07.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré boli zverejnené v blogu Petra Gancára dňa 28. júla 2011 na www.blog.sme.sk. V ňom autor kritizuje poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov firme OMS Dojč na realizáciu projektu Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky. Podľa neho ide o podporu výskumu a riešenia nie príliš naliehavých problémov v prospech súkromnej firmy a toto tvrdenie dáva do kontextu s rušením oddelení v nemocniciach z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
     Ako sa v blogu ďalej uvádza, firma OMS je najväčším výrobcom svietidiel v strednej a východnej Európe a 93 % jej produkcie končí za hranicami Slovenska. Preto by si mal podľa autora Petra Gancára majiteľ firmy zafinancovať firemný výskum zo svojich zdrojov sám.

V súvislosti so zverejneným obsahom blogu uvádza MŠVVaŠ SR nasledovné stanovisko:

     Projekt spoločnosti OMS, spol. s r.o. Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky je finančne podporovaný  zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Nenávratný  finančný príspevok (ďalej NFP) získal  tento projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásenej pre opatrenie 2.2 uvedeného operačného programu, ktorého cieľom je „Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska".
    
Cieľom realizácie projektov podporených v rámci predmetnej výzvy je zvýšiť hospodársku efektívnosť na mikroúrovni ako aj makroúrovni a tým prispieť k trvalo udržateľnému rastu ekonomiky a zamestnanosti SR prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorých výsledky smerujú k ich využitiu vo výrobe alebo službách. Cieľom je ďalej rozvíjať pevnejšie väzby medzi podnikmi a akademickými inštitúciami realizujúcimi základný výskum, priemyselný výskum a experimentálny vývoj, a to aj s využitím výskumno-vývojovej základne s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.
     Projekt spoločnosti OMS splnil požadované hodnotiace a výberové kritériá schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Po obsahovej stránke sa zameriava nielen na vytvorenie spoločného pracoviska spoločnosti OMS a partnerov z akademickej sféry, ale aj výskum svetla, svetelných javov a nových technológií v oblasti elektroenergetiky.  Aktivity projektu zamerané na výskum sú rozdelené do 6 výskumných úloh.
     Jednou z podmienok stanovených v predmetnej výzve na podávanie žiadostí o NFP bolo, že  realizácia projektu musí viesť k vytvoreniu minimálne jedného z nasledovných výsledkov: prototyp nového výrobku, nová technológia, resp. nový postup, alebo zásadné zlepšenie už existujúcich výrobkov, technológií a postupov, ktoré budú mať nespochybniteľný trhový potenciál.
     Z uvedeného vyplýva, že podporený projekt je v súlade s cieľmi stanovenými v operačnom programe Výskum a vývoj a tiež v súlade s cieľmi a podmienkami stanovenými príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.
     Je potrebné poznamenať, že z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú určené pre spoločnosť OMS, je  financovanie z verejných zdrojov vo výške 65 %, t.j. 872 799,85 eur, a zvyšných 35 % výdavkov na projekt financuje spoločnosť zo svojich zdrojov, čo je plne v súlade s cieľom zvyšovať podiel súkromného sektora na  financovaní výskumu a vývoja v SR.
     Záverom konštatujeme, že prostriedky poskytované  Európskou úniou v rámci štrukturálnych fondov nie je možné používať na iný účel, ako boli schválené v rámci operačných programov Európskou komisiou, a porovnávanie podpory súkromných spoločností s rušením oddelení v nemocniciach je v uvedenom kontexte neopodstatnené a demagogické.