» Aktuality » Reakcia MŠVVaŠ SR na nepravdivé tvrdenia poslanca Gröhlinga

Reakcia MŠVVaŠ SR na nepravdivé tvrdenia poslanca Gröhlinga

03.01.2019
Reakcia MŠVVaŠ SR na nepravdivé tvrdenia poslanca Gröhlinga
     MŠVVaŠ SR reaguje na nepravdivé tvrdenia poslanca Gröhlinga k poskytovaniu dotácií v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj. Schéma je plne regulovaná zákonom č. 85/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Všetky podmienky stanovené uvedeným zákonom boli plne dodržané.
     Podmienky tejto schémy, obsah a forma žiadosti sú verejne prístupné na webovom portáli www.vedatechnika.sk. „Podmienky, ktoré uvádza poslanec Gröhling, nie sú v zákone o stimuloch stanovené a mohli by viesť k diskriminácii začínajúcich domácich startupov a spin-offov založených na inováciách,“ uviedla v reakcii ministerka školstva Martina Lubyová.
     MŠVVaŠ SR preverilo všetky zákonom stanovené podmienky žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj, vrátane príloh preukazujúcich, že žiadateľ o stimuly:
nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom,
nemá nedoplatky na odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
      Predmetné prílohy dokladujúce splnenie podmienok § 6 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj sú súčasťou všetkých predložených žiadostí.
     Schéma je určená pre žiadateľov – podnikateľské subjekty, ktoré aj prostredníctvom spolupráce s akademickým sektorom (vysoké školy, SAV) budú zvyšovať excelentnosť a kapacitu vlastného realizovaného výskumu a vývoja. Cieľom je vytvárať podmienky, aby podnikateľský sektor výrazným spôsobom zvýšil svoj podiel na výskume a vývoji. Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie na svojom rokovaní dňa 15. novembra 2018 prijala zásadný záver a odporúčanie smerom k vláde zvýšiť mieru financovania výskumu a vývoja z podnikateľských zdrojov.
     Podmienkou poskytnutia stimulov je požiadavka, aby podnikateľ vytvoril nové pracovisko výskumu a vývoja, resp. rozšíril existujúce pracoviska výskumu a vývoja, a tak vytvoril nové pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Ide teda o podporu vzniku nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v našej ekonomike, ktorá je strategickou prioritou SR. Tieto pracovné miesta musia byť zachované minimálne 5 rokov po ukončení poskytovania stimulov. Dôležitá je aj požiadavka, že prijímatelia stimulov sú povinní investovať do výskumu a vývoja aj vlastné finančné prostriedky v stanovenej výške minimálne počas sledovaného päťročného kontrolného obdobia po skončení poskytovania stimulov.
     Náležitosti žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj, vrátane jej príloh, definuje § 6 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Podmienka zápisu žiadateľov o stimuly do registra partnerov verejného sektora nie je podmienkou zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.
     Komunikácia zverejnenia Oznámenia o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj zainteresovanej verejnosti prebiehala priebežne na viacerých úrovniach. Informácia o vydaní Oznámenia bola zverejnená dňa 25. septembra 2018 v denníku SME. Okrem toho bolo úplné znenie Oznámenia spolu s ďalšími relevantnými informáciami zverejnené na webových stránkach
https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx,
https://www.skcris.sk/portal/web/guest/incentives-vav a tiež na
http://www.minedu.sk/20572-sk/stimuly-pre-vyskum-a-vyvoj/
     Informácia o vydaní Oznámenia bola zverejnená vo forme tlačovej správy aj na webovej stránke MŠVVaŠ SR, a to 26. septembra 2018 (http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-podporuje-vyskum-a-vyvoj/). Ministerka školstva zároveň informovala o zverejnení Oznámenia v rámci odpovedí na otázky novinárov počas 120. schôdze vlády SR dňa 26. septembra 2018, pričom daná téma bola mediálne pokrytá ešte v ten istý deň v rámci spravodajstva RTVS a tiež na niekoľkých webových portáloch.
     MŠVVaŠ SR zverejní vyhodnotenie predmetnej súťaže v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v termíne do  15. januára 2019. Proces hodnotenia bol plne v súlade so zákonom, proces losovania hodnotiteľov v príslušných tematických oblastiach bol realizovaný pod dozorom notára.
     MŠVVaŠ SR zverejní na svojom webovom sídle všetky odborné posudky, t. j. dva odborné posudky vypracované podľa § 7 ods. 1 a dva posudky vypracované podľa § 7 ods. 3 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj.