» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2019 » Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019


Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 30 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019.  
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ je v roku 2019 stanovená na 3 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.