Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Prvé zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo

Prvé zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo

16.07.2014
Prvé zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo
      Národný ústav celoživotného vzdelávania obnovil prvým stretnutím 14. júla 2014 v sídle ústavu na Tomášikovej 4 v Bratislave fungovanie Fóra pre celoživotné poradenstvo. Dôvodom, pre ktorý sa rozhodlo 21 zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, UPSVAR a inštitúcií zasadnúť je vytvorenie spolupráce pri tvorbe systému celoživotného poradenstva v Slovenskej republike, prostredníctvom ktorého sa zvýši informovanosť širokej verejnosti o príležitostiach, získavaní kvalifikácii, zručností a uplatnenia kompetencii na trhu práce. Pomocou vytvorenia kvalifikovanej poradenskej činnosti počnúc základnou školou až po nezamestnaných a zamestnaných dospelých budú môcť jednotlivci robiť informované rozhodnutia ako správne využiť nadobudnuté vedomosti a kompetencie na trhu práce. Tým sa naplnia aj potreby trhu práce, teda zamestnávateľov.
     Kľúčovým aktom sa stala spolupráca MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR, ktoré tak oficiálnou formou komunikácie prepoja svoje úlohy a ciele v rámci nastavovania systému celoživotného poradenstva.
      Postupy Národného fóra budú v súlade s krokmi a odporúčaniami siete politík celoživotného poradenstva ELGPN (Európsky nástroj pre tvorbu politík CŽP), ktorého členom je aj Slovenská republika. Práca národného fóra v súlade s odporúčaniami ELGPN výrazne prispeje k nastavovaniu a zhodnocovaniu aktuálneho stavu systému celoživotného poradenstva.
 
Eva Brázdilová