» Aktuality » Prvé rokovanie Rady ministra pre národnostné školstvo

Prvé rokovanie Rady ministra pre národnostné školstvo

30.04.2013
Prvé rokovanie Rady ministra pre národnostné školstvo
     Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa dnes 30. apríla 2013 uskutočnilo prvé rokovanie Rady ministra pre národnostné školstvo.
      Za aktívnej účasti zástupcov maďarskej, ukrajinskej, rusínskej, nemeckej a rómskej národnostnej menšiny sa diskutovalo o hodnotiacej správe o stave národnostného školstva, o vypracovaní rámcových učebných plánov a tiež o problematike učebníc a učebných textov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
      Na rokovaní sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Nagy, s ktorým sa minister školstva Dušan Čaplovič zhodol na potrebe bilaterálneho rokovania k vzdelávaniu žiakov v národnostných školách.
     Rada ministra pre národnostné školstvo je poradným orgánom ministra školstva pre oblasť výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín a implementáciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

 
Minister školstva Dušan Čaplovič a László Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny.
Minister školstva Dušan Čaplovič a László Nagy,...
Ladislav Pék, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Katarína Ondrášová a  Zuzana Kadlečíková, oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít sekcie regionálneho školstva, Ján Jaraba, vedúci oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít sekcie regionálneho školstva, Tatiana Poliaková, vedúca oddelenia edičnej činnosti sekcie regionálneho školstva, Michal Kaliňák, hovorca ministra.
Ladislav Pék, Zväz maďarských pedagógov na Slov...
László Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, Ildikó Mičuchová, doprovod splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Viliam Kratochvíl, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, Mária Čižmárová, FF PU Prešov, Katedra ukrajinského jazyka, Mária Recktenwald, ZŠ s MŠ, Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica, Eva Solejová, Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce a Gejza Adam, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Košice.
László Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národno...