» Aktuality » Prvé kurzy lektorov pre inovačné kontinuálne vzdelávanie prinesú učiteľom kredity i nové poznatky

Prvé kurzy lektorov pre inovačné kontinuálne vzdelávanie prinesú učiteľom kredity i nové poznatky

13.03.2015
Prvé kurzy lektorov pre inovačné kontinuálne vzdelávanie prinesú učiteľom kredity i nové poznatky
     Štátny inštitút odborného vzdelávania začína v druhej polovici marca prvé kurzy lektorov programu ďalšieho vzdelávania. Jeden kurz v rozsahu 60 hodín absolvujú počas šiestich dní záujemcovia o pozíciu lektor programu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov biológie, chémie, fyziky a techniky. Je to jedna z hlavných aktivít národného projektu ministerstva školstva, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.
     V rámci národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami bolo 49 pilotných základných škôl vybavených modernými odbornými učebňami fyziky, techniky, biológie-chémie. Projekt má za cieľ motivovať žiakov ZŠ k štúdiu na stredných odborných školách a zlepšiť ich profesijnú orientáciu.
     „Do ukončenia projektu, v októbri 2015, je v pláne preškoliť 1 000 pedagogických zamestnancov predmetov fyzika, technika, biológia a chémia“, uviedla Gabriela Horecká zo ŠIOV. Jeden kurz vzdelávania má 60 vyučovacích hodín v trvaní šesť dní. V rámci kurzu sa frekventanti oboznámia nielen s teóriou, ale aj ukážkami navrhovaných praktických prác pre žiakov. Hlavnou ideou inovačného kontinuálneho vzdelávania (IKV) sú najmä inovačné metódy, formy vzdelávania, ako aj postupy práce učiteľa a žiaka.
     „Po ukončení kurzu bude mať pedagóg dobrý prehľad o využívaní vhodných motivačných aktivít a pracovných postupov vo svojom predmete na zvyšovanie záujmu žiakov o vzdelávanie na stredných odborných školách“, povedala Gabriel Horecká zo ŠIOV. IKV prinesie aj nové spôsoby práce pri rozvíjaní polytechnickej výchovy, vhodné využívanie medzipredmetových vzťahov, ako aj zameranie sa na prácu s manuálne zručnými žiakmi, ktorí dokážu uplatniť svoje zručnosti v odborných súťažiach organizovaných pre základné školy.
     Úspešné ukončenie predpokladá vypracovanie odbornej prezentácie na vopred zadanú tému a jej obhajobu pred komisiou. Frekventanti získajú nielen 15 kreditov, ale aj osvedčenie o úspešnom ukončení inovačného kontinuálneho vzdelávania.
     Prvé kurzy pre učiteľov biológie a chémie sú plánované od 16. do 21. marca 2015 na pilotnej škole v Topoľčanoch. V tom istom termíne sa uskutoční IKV pre učiteľov techniky, a to na pilotnej škole v Rožňave. Vzdelávanie pre fyzikárov začne v nasledujúcom týždni od 23. do 28. marca 2015 v Bratislave. Ďalšie termíny kurzov pre všetky predmety sú plánované v mesiacoch apríl, máj, jún a júl 2015.
     Všetky informácie o projekte aj IKV nájdete aj na www.zsodborne.sk.