» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Zoznam schválených a neschválených projektov » Projekty implementované MŠVVaŠ SR
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Projekty implementované MŠVVaŠ SR

1 2 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ