Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Tématicky zamerané dokumenty » Príprava budúcich pedagogických zamestnancov » Projekt Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva

Projekt Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR iniciovalo v spolupráci s vysokými školami v roku 2010 projekt, ktorého cieľom bolo zanalyzovať podmienky prípravy budúcich učiteľov na učiteľských fakultách vysokých škôl, súlad tejto prípravy so zmenami, ktoré sa uskutočňujú v regionálnom školstve, ako aj schopnosť/pripravenosť absolventov učiteľského štúdia uspokojiť očakávania spoločnosti pri rozvoji rôznych gramotností žiakov v rámci formálneho vzdelávania (finančná gramotnosť, jazykové kompetencie atď.).
     Cieľom projektu bolo identifikovať výzvy pre ďalší rozvoj prípravy učiteľov a odporučiť kroky a opatrenia potrebné pre rozvoj tejto oblasti. Projekt koordinovala profesorka Beata Kosová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstupom projektu bol aj návrh na úpravu opisov študijných odborov v oblasti učiteľstva.

Názory, údaje a stanoviská vyjadrené v záverečnej správe, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu, sa nemusia zhodovať s názormi a stanoviskami Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR.