» Ministerstvo » Inštitút vzdelávacej politiky » Projekt OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School

Projekt OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School

          Počas rokov 2014 – 2016 realizuje OECD projekt hodnotenia politík zameraných na zvýšenie efektivity využívania zdrojov v regionálnom školstve (OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School).
          Projekt poskytne analýzu a odporúčania ako prerozdeľovať, využívať a riadiť zdroje tak, aby prispievali k hospodárnemu a efektívnemu dosahovaniu cieľov vo vzdelávaní. Centrálnu tému projektu vystihuje nasledujúca otázka: „Aké opatrenia najlepšie zaistia, že zdroje v školstve budú efektívne využívané s cieľom zlepšovania vedomostných výsledkov žiakov?“ OECD v rámci projektu  vytvára spoločný rámec pre porovnanie skúseností z jednotlivých krajín, pre hľadanie odpovedí na spoločné problémy a pre identifikáciu a zdieľanie príkladov dobrej praxe. 
          Slovenská republika sa do projektu aktívne zapojila a taktiež prejavila záujem o tzv. Country Review, ktoré má za cieľ pomôcť slovenským autoritám identifikovať spôsoby ako zvýšiť rovnosť a efektivitu prerozdeľovania, ako aj využívania zdrojov na školách. V súčasnosti na projekte aktívne participuje dvanásť krajín: Begicko (flámska komunita), Belgicko (francúzska komunita), Česká republika, Dánsko, Estónsko, Island, Kazachstan, Litva, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Uruguaj.
          Do roku 2016 uzavrie OECD projekt vypracovaním komparatívnej správy, ktorá bude obsahovať poznatky zo všetkých zúčastnených krajín. Country Review je organizované za podpory Európskej komisie v kontexte širšieho partnerstva vytvoreného medzi OECD a EK.
          Koordináciu práce v rámci SR uskutočňuje Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR. Po uskutočnení 2 misií zahraničných expertov vypracuje tím zahraničných expertov v roku 2015 finálnu správu s hodnotením a odporúčaniami pre Slovensko. Táto správa poskytne medzinárodnú a nezávislú analýzu hlavných záležitostí týkajúcich sa využívania zdrojov v školstve, súčasných iniciatív, možných riešení a  budúcich prístupov.
  
Viac informácií o projekte: http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm

          V rámci projektu Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR pripravil správu, ktorá popisuje kľúčové politiky, procesy a faktory súvisiace s riadením a využívaním zdrojov na úrovni predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku.
 
Celá správa v angličtine: https://www.oecd.org/slovakia/CBR_School%20Resources_SK.pdf
Zhrnutie v slovenčine: http://www.oecd.org/edu/school/CBR_School%20Resources_SK_Slovak%20version.pdf