» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Tématicky zamerané dokumenty » Príprava budúcich pedagogických zamestnancov » Projekt Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov

Projekt Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov

V roku 2013 ministerstvo podporilo rozvojový projekt Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov, ktorý realizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici so zapojením odborníkov z ďalších vysokých škôl v SR.

Primárnym zámerom projektu bolo inovovať profesijnú praktickú prípravu budúcich učiteľov jednotlivých stupňov škôl prostredníctvom vytvorenia štandardov na uskutočňovanie pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov. Sekundárnym cieľom projektu potrebným pre uplatňovanie pedagogickej praxe bolo vytvoriť parametre na výber a zaradenie škôl do siete cvičných škôl s kvalifikovanými cvičnými učiteľmi vyškolenými prostredníctvom modulárnych programov kontinuálneho vzdelávania v zmysle novovytvoreného kompetenčného
profilu cvičného učiteľa.

V marci 2015 bol projekt ukončený. Jedným z výstupov je knižná publikácia, ktorá sa zaoberá predmetnou problematikou a sumarizuje výstupy projektu. Názory a stanoviská vyjadrené v predmetnej publikácii sú názormi jej autorov a nevyjadrujú stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.