Programy EÚ posilnili jazykové a celoživotné vzdelávanie

19.06.2007

     Na 14. porade vedenia ministerstva, ktorá sa konala 19. júna 2007, prijali jej členovia Správu o účasti SR na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku 2006.
    
Rok 2006 bol posledným rokom realizácie druhej fázy komunitárnych programov EÚ. Podprogram Erasmus sa zameriaval predovšetkým na podporu mobility študentov a učiteľov vysokých škôl v rámci Európy. S jeho podporou vycestovalo v školskom roku 2005/2006 1165 študentov.
    
Účasť Slovenska v programe Leonardo da Vinci II znamenala pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy najmä rozvoj jazykových znalostí žiakov, študentov a učiteľov, prehlbovanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľskou sférou v rámci Slovenska, ako aj s krajinami EÚ.
     Najčastejšou témou projektov Comenius bolo kultúrne dedičstvo, história, európske občianstvo, umenie, životné prostredie, šport, ako aj zavádzanie nových učebných prístupov vo vyučovaní cudzích jazykov, využívanie nových informačných a komunikačných technológií na vyučovaní či nové vyučovacie metódy pre deti so špeciálnymi potrebami.
     Národná kancelária Mládež prijala v minulom roku celkovo 625 projektov, z ktorých bolo podporených 338.

Bratislava 19. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku