» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ na rok 2011

Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ na rok 2011

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2011 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2010 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2011. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2011 vo výške 84,61 EUR mesačne.

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2011 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2011 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2011.

Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.