» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na učebnice » Rok 2017 » Aktuálne informácie » Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

MŠVVaŠ SR poskytuje pre školský rok 2017/2018 príspevok na učebnice cudzieho jazyka vo výške 15 € pre:
·      žiakov 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a špeciálnych stredných škôl,
·      žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.
 
Príspevok na učebnice sa zriaďovateľovi strednej školy so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom určil podľa počtu žiakov prvých ročníkov školy podľa stavu k 15. 9. 2016 - použité boli údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Výkaz o strednej školeŠkol(MŠVVŠ SR) 2 – 01“. Tento počet žiakov bol pri výpočte použitý dva krát.
 
Keďže príspevok pre školský rok 2017/2018 sa pre žiakov prvých ročníkov určil na základe počtu prvákov podľa stavu k 15. 9. 2016, budeme údaje o skutočnom počte žiakov prvého ročníka aktualizovať v druhom polroku 2017. To znamená, že ministerstvo školstva v októbri 2017 rozpočtovým opatrením upraví výšku príspevku pre žiakov prvého ročníka podľa aktuálneho počtu žiakov. V prípade vyššieho počtu žiakov bude poskytnutý príspevok zvýšený a v prípade nižšieho počtu žiakov bude príspevok znížený.
 
Príspevok na učebnice sa zriaďovateľovi strednej školy s osemročným vzdelávacím programom určil podľa počtu žiakov štvrtého a piateho ročníka školy podľa stavu k 15. septembru 2016, (použité boli údaje zo štatistických výkazov od CVTI) a výšky príspevku na učebnice na žiaka pre rok 2017). Z uvedeného dôvodu sa u týchto škôl neuvažuje s úpravou príspevku.
 
Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu v časti Menu -> Zoznam dokumentov -> „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky“ alebo priamo na adrese:
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8.
 
Vzhľadom na rozdielne autorské a didaktické spracovanie jednotlivých učebníc, na ktoré bude poskytnutý príspevok si dovoľujeme požiadať jednotlivých pedagogických pracovníkov, ktorí budú s predmetnými učebnicami pracovať, aby sa pred nákupom konkrétnej učebnice cudzieho jazyku dôkladné oboznámili s predmetnou učebnicou s cieľom výberu tej najvhodnejšej alternatívy pre konkrétne metódy a formy práce so žiakmi.
 
Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2017 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2017.
 
VÚC žiadame, aby nevyčerpané finančné prostriedky za svoje školy vrátili na výdavkový účet poskytovateľa (MŠVVaŠ SR) s variabilným symbolom (1014). V správe pre prijímateľa, je potrebné k skratke samosprávneho kraja uviesť „vratka príspevku na učebnice“. Súčasne s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na oddelenie učtárne a styku so Štátnou pokladnicou MŠVVaŠ SR.
 
Prípadné otázky súvisiace s príspevkom na učebnice je potrebné adresovať na oddelenie edičnej činnosti sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR – Mgr. Alexander Ryba: alexander.ryba@minedu.sktel. 02/59 374 374.
Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať na príslušný Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.