» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na školu v prírode (ŠvP) » Aktuálne informácie » Príspevok na ŠvP v roku 2018

Príspevok na ŠvP v roku 2018

MŠVVaŠ SR bude poskytovať príspevok  na školu v prírode  aj v roku 2018 v súlade s § 4ac zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2018 zúčastnia školy v prírode, nahlásia školy prostredníctvom Eduzberu 2017.