» Regionálne školstvo » Financovanie » Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok » Aktuálne informácie » Príspevok na rok 2017

Príspevok na rok 2017

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) pre rok 2017 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2016 (EDUZBER)resp. následných opráv počtu týchto žiakov a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2017.
 
V roku 2017 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 260,0 €.
 
Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.
 
Suma príspevku na žiakov zo SZP pre rok 2017 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku 2017/2018 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2017.