» Regionálne školstvo » Financovanie » Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok » Aktuálne informácie » Príspevok na rok 2015

Príspevok na rok 2015

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2015 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2014 (EDUZBER) a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2015. V roku 2015 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 106,0 €.

Výška príspevku na žiakov zo SZP pre rok 2015 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku podľa aktualizovaného počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2015.

Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.