» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na lyžiarsky kurz (LK) » Aktuálne informácie » Príspevok na LK v roku 2018

Príspevok na LK v roku 2018

MŠVVaŠ SR bude  poskytovať príspevok  na kurzy pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy aj v roku 2018 v súlade s § 4ab zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2018 zúčastnia lyžiarskeho kurzu, nahlásia školy prostredníctvom Eduzberu 2017.