Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Dokumenty, usmernenia a príručky » Príručky pre prijímateľa » Archív dokumentov » Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0

Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0